İçeriğe geç


İş Güvenliği Uzmanlığı

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Nüans OSGB olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerinin sağlanması için, alanında yetkin A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

İş Güvenliği Uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve işyerinizdeki mevcut çalışan sayılarına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirerek bu konudaki sorumluluk ve hizmeti yerine getirmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarımız İşyerlerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerde ilgili olarak tasarım, makinae ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddelerde dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunur.

İş yeri Hekimi

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işyerlerinde İşyeri Hekimi görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Son yıllarda sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler, bu iş kollarında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği bakımından riskler ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “Çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunluğu” olarak tanımlamaktadır.

Nüans OSGB olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşması, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenerek, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi kapsamında işyeri hekimi görevlendirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Sağlık Personeli

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işyerlerinde mevzuat şartlarında belirtilen durumlarda Sağlık Personeli görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer Sağlık Personellerinin görevleri arasında;

  • İş Sağlığı hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişiyle işbirliği yapmak.

yer alır.

Nüans OSGB olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşması, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenerek, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi için gerektiğinde Sağlık Personeli görevlendirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Periyodik Teknik Kontroller

İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekir.  Profesyonel ekibimiz ile tüm Elektrik sistemleri ile Mekanik kontroller hizmetini titizlikle sağlıyoruz.

Elektrik Sistemlerinin Kontrollerinde Topraklama Tesisatı Kontrolü, Paratoner Tesisatı Kontrolü, Jeneratör Kontrolleri, Elektrik Tesisat Uygunluk Değerlendirmesi, Termografik Muayene ve  Akümülatör Tesisleri kontrolleri sağlanmaktadır.

Mekanik Kontrollerde; Kaldırma – İletme Araçları, Basınçlı Kaplar ve Kazanlar, Makine ve Tezgah Kontrolleri, Yangın Tesisatı Kontrolleri, Asansör ve Havalandırma Tesisatı Kontrolleri sağlanmaktadır.

Mobil Sağlık Taraması

Nüans Sağlık Hizmetleri Birimi olarak işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanlarımızın sağlık tarama ve testleri hakkında Mobil Sağlık Aracı vasıtasıyla işyeri sınırlarınız dahilinde gerekli işlemler ele alınmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra işletmenize teslim edilmektedir. Yapılmış olan tarama ve raporlamalardan sonra Nüans Sağlık Hizmetleri bünyesinde yer alan işyeri hekimleri tarafından çalışanlarınızın işe giriş ve yıllık periyodik sağlık muayene raporları  verilmektedir.

Çalışanların sağlık muayenelerinin, çalışanların sağlık tetkiklerinin, işe girişten itibaren belirli aralıklarla tekrarlanması ve takip edilmesi sağlanmaktadır. Sağlık kontrollerinin yapılması, mesleki risklerin tespit edilmesi ve oluşabilecek risklere karşı tedbir alınmasını sağlayacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yapılması gereken periyodik sağlık tetkik hizmetlerini, mobil sağlık araçlar ve sağlık personelleri ile işyerinizde veriyoruz.

Ortam Ölçümleri

NÜANS OSGB olarak, çözüm ortağı uzman kadromuz ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre değerlendirmesini yapıyoruz.

Yapılan tüm deney çalışmalarımız, yasal kurallara bağlı kalarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyededir. Müşteri bilgileri; gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkelerine uygun olarak tarafımızca güvence altındadır.

Bu kapsamda; çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin ölçümleri yapılmaktadır.