İçeriğe geç


Danışmanlık hizmetlerimiz müşteri odaklıdır ve iş gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlanmıştır; uzman danışmanlarımız ihtiyaç duyduğunuz kadar çok veya az yardım sağlayabilir.

Uzmanlık bilgisine, pratik ve sektör deneyimine (ilgili olduğu durumlarda) sahip bir danışmanla eşleştirileceksiniz. Beklediğiniz sonuca ulaşmanızı sağlamak için net hedefler, proje kilometre taşları ve çıktılar belirlemek üzere sizinle birlikte çalışacağız. Müşterilerimiz adına bu tür programları geliştirme, yönetme ve sunma konusundaki uzmanlığımızla gurur duyuyoruz. Çalışmalarımızın kuruluşlarda ölçülebilir sonuçlar ve sürdürülebilir iyileştirmeler sağlaması içindir.

ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001 ve ISO 22000 dahil olmak üzere geniş bir standart yelpazesinde danışmanlık sağlıyoruz. Deneyimli ISO danışmanlarımız, bir boşluk analizi yapmaktan yönetim sisteminizi tasarlamaya ve uygulamaya ve değerlendirme öncesi denetime kadar yönetim sisteminizi elde etmenize, sürdürmenize ve sürekli iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001:2015, bir kuruluşun KYS’sine ilişkin gereklilikleri belirler. Uluslararası kabul görmüş standart, her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için uygundur. ISO 9001, kuruluşların müşteri ve yürürlükteki yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama becerilerini göstermelerini gerektirir. Standart, şirket süreçlerini iyileştirerek ve müşterilere kuruluşun ISO 9001 ile uyumlu olduğuna dair güvence sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlamaktadır.

Bir kuruluşta ISO 9001 KYS’nin uygulanmasının aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faydaları vardır:

  • Müşteri beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetlerin sürekli olarak sağlamak
  • İyileştirme fırsatlarını belirleyerek ve bunlara göre hareket ederek süreçleri, ürünleri ve hizmetleri sürekli iyileştirmek 
  • Hata olasılığının azaltılması ve müşteri memnuniyetinin artırmak
  • Müşterilere, personele ve tedarikçilere kaliteye bağlılık ve taahhüt göstermek
  • Kurum içindeki potansiyel sorunların veya iyileştirme fırsatlarının, örneğin iç denetimler yoluyla, hızlı bir şekilde tespit edebilmek
  • Daha fazla sözleşmenin güvence altına almak, (örneğin genellikle sözleşmeler ve ihaleler kuruluşların ISO 9001:2015 sertifikalı olmasını gerektirir)
Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı dünya çapında kuruluşlar tarafından benimsenmiştir. Standart, kuruluşların bugünün ekonomik ihtiyaçlarını karşılarken ve gelecek nesillerin de aynı şeyi yapma kabiliyetine zarar vermeden çevrelerindeki fiziksel ortamı korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Standart, uzun vadeli sürdürülebilirliğe ulaşmak için çevre yönetimine sistematik bir yaklaşım benimser.

Bir kuruluşun ÇYS’sinin karmaşıklığı, kuruluşun bağlamına ve büyüklüğüne, ÇYS’nin kapsamına, uyum yükümlülüklerine ve kuruluşun üstlendiği işlerin niteliğine bağlıdır.

Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 50001:2018, kuruluşları enerji performansını ve EnYS’yi iyileştirmek için sistematik bir yaklaşım benimsemeye teşvik eder. Uluslararası kabul görmüş standart, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki kuruluşa uygulanabilir.

Sürekli iyileştirmeye odaklanan kuruluşlar, enerji performanslarını iyileştirmek için sistematik bir yaklaşım benimsemeye teşvik edilmektedir. Kuruluşların performanslarını başarılı bir şekilde izlemelerine ve ölçmelerine olanak sağlamak için enerji performans göstergeleri (EnPI’lar) ve enerji taban çizgileri (EnB’ler) mevcut olmalıdır.

Bu standart bağımsız olarak veya Entegre Yönetim Sisteminin bir parçası olarak diğer standartlarla birlikte kullanılabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

SO 45001:2018, ‘iş sağlığı ve güvenliği (İS&G) yönetim sistemi için gereklilikleri belirleyen’ uluslararası kabul görmüş bir yönetim standardıdır. Sürekli iyileştirmeye odaklanan standart, kuruluşları güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamaya, tehlikeleri ortadan kaldırarak ve İSG risklerini en aza indirerek işle ilgili yaralanma ve hastalıkları azaltmaya teşvik eder.

Her büyüklükteki kuruluş, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri proaktif olarak azaltmak için bir İS&G yönetim sistemi uygulayabilir. Bu standart tek başına veya ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer standartlarla birlikte Entegre Yönetim Sistemi (IMS) olarak uygulanabilir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000, işletmelerin bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) kurmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir dizi kılavuzdur. Bir işletmenin ISO 22000 aracılığıyla uyguladığı süreçler ve prosedürler, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamasına, izlemesine, azaltmasına ve önlemesine yardımcı olacaktır.

ISO 22000 çerçevesi, gıda tedarik zinciriniz boyunca iletişimi geliştirmenize yardımcı olarak müşterilerinize güvenli ve sağlıklı gıda sunmanıza yardımcı olacaktır. Dünya çapında tanınan bu standart Codex HACCP İlkeleri ile uyumludur ve düzenleyici onaya sahiptir.

Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kullanmak, tedarik ettiğiniz gıdaların yüksek standartta olmasını ve kontaminasyon içermemesini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

GMP Danışmanlığı (İyi Üretim Uygulamaları)

İyi Üretim Uygulamaları veya GMP, gıda, kozmetik ve farmasötik ürünler gibi imalat ürünlerinin belirlenen kalite standartlarına göre tutarlı bir şekilde üretilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan süreçler, prosedürler ve dokümantasyondan oluşan bir sistemdir. GMP’nin uygulanması kayıpların ve israfın azaltılmasına, geri çağırma, el koyma, para cezaları ve hapis cezalarının önlenmesine yardımcı olabilir. Genel olarak, hem şirketi hem de tüketiciyi olumsuz gıda güvenliği olaylarından korur.

GMP’ler çapraz kontaminasyon, tağşiş ve yanlış etiketleme gibi ürünler için felaket olabilecek risklere karşı koruma sağlamak için üretim sürecinin her yönünü inceler ve kapsar.

HACCP Danışmanlığı (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları)

Gıda endüstrisinde daha yaygın olarak HACCP olarak bilinen Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası çok önemli bir rol oynamaktadır. HAACP, kuruluşların gıda güvenliği ile ilgili potansiyel riskleri kapsamlı bir şekilde analiz etmelerine ve bunlarla mücadele etmek için gerekli kontrolleri uygulamaya koymalarına yardımcı olan bir dizi ilkedir. HACCP, gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için potansiyel tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden kapsamlı bir yaklaşımdır.

Gıda güvenliğinin sağlanması kritik öneme sahiptir. Tüketici sağlığını korur, gıda kaynaklı hastalıkları ve alerjik reaksiyonları önler ve tüketicinin markanın kalitesine ve güvenliğine olan güvenini korur. gıda endüstrisinin temel taşıdır. Bunu akılda tutarak, HACCP sistemi kullanmanın büyük önemini vurgulamak, gıda güvenliğini artırmadaki ve halk sağlığını korumadaki rolünü vurgulamak istedik.

BRC Danışmanlığı

BRCGS (eski adıyla BRC) ilk olarak 1998 yılında Küresel Gıda Güvenliği Standardını yayınlamıştır. Gıda endüstrisinin Birleşik Krallık ve AB gıda güvenliği yasalarına uymasına yardımcı olmak için geliştirilen bu standart, dünya çapında 17.000’den fazla BRC sertifikalı tesis ile gıda güvenliği, kalite ve sorumluluk alanlarında en iyi uygulamalar için uluslararası kabul görmüş bir ölçüt haline gelmiştir.

Dokuzuncu sayısına ulaşan standart, gıda sektöründe çalışan kuruluşlara ürün ve hizmetlerinin güvenlik, bütünlük ve kalitesini yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır. Buna perakendeciler, imalatçılar, ithalatçılar, yemek şirketleri ve bileşen tedarikçileri dahildir. Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa’daki birçok perakendeci, yalnızca bir denetimden geçmiş ve bir BRCGS belgelendirme kuruluşu tarafından akredite edilmiş tedarikçilerle iş yapacaktır.

FCCS 22000 Danışma

FSSC 22000 veya Gıda Güvenliği Sistemleri Sertifikasyonu 22000, gıda endüstrisi için kalite, güvenlik ve süreçler için bir ölçüt oluşturmada ISO 22000 standardını temel alan uluslararası kabul görmüş bir sertifikasyon programıdır.

FSSC 22000 sertifikası almak, ister üretici, ister tedarikçi veya perakendeci olsun, gıda ürünleriyle ilgilenen bir işletmenin düzenleyicilerin, ortakların ve tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak için etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduğunu gösterir.

Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi

ISO/IEC 27001:2013 bir bilgi güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri ana hatlarıyla belirtir. Standart, bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve ele alınması için gereklilikleri içerir. Ek A, bir BGYS için kontrolleri belirtir.

ISO 27001’i uygularken kuruluşların, bilgi kaybı, şifrelerin ifşa edilmesi, dolandırıcılık ve yetkisiz erişim gibi BGYS’yi etkileyebilecek harici ve dahili sorunları dikkate almaları gerekmektedir. Riski değerlendirmek ve önceliklendirmek için bir bilgi güvenliği risk değerlendirme süreci uygulanmalı ve bir bilgi güvenliği risk işleme süreci uygulanmalıdır.

Kişisel Verilerin Gizliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 27701, uygulandığı ülkede yürürlükte olan veri koruma mevzuatına atıfta bulunur ve bu standart, ISO 27001 ile ilişkili belgelendirilebilir bir standart olduğu için Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile ilişkili gelecekteki sertifikasyonları kapsayabileceği tahmin edildiğinden, süreçlerinin ve prosedürlerinin sürekli iyileştirilmesi ve şeffaflığı süreci ile desteklenen, müşterilerine güven sağlamak isteyen tüm kuruluşlar için ideal bir temeldir.

SPICE Danışmanlığı

Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE), yazılım geliştirme süreçlerini değerlendirmeye yönelik uluslararası bir çerçevedir. SPICE, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. SPICE, ISO/IEC 15504’te belirtilmiştir.

SPICE’ın ve ISO/IEC 15504’ün birincil amacı, kuruluşların ve yazılım geliştirme ekiplerinin, hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmaya yönelik programların titiz tanımlarına dayalı olarak süreç iyileştirmesi yapmalarına yardımcı olmaktır. Yazılım tedarikçilerine, alıcılara ve değerlendiricilere sayısız fayda sağlar.

Bilgi Teknolojisi-Hizmet Yönetimi Danışmanlığı

Kuruluşlarda verimliliğin yanı sıra kârı da artırabilecek optimum BT hizmet yönetiminin kurulması tesadüfen gerçekleşmez. Günümüzün en başarılı kuruluşları, ISO 20000 sertifikası aracılığıyla kanıtlanmış bir hizmet yönetim sistemine sahip olmanın öneminin farkındadır.

ISO 20000, BT hizmetlerini ister kendi bünyelerinde ister dış tedarikçilere yaptırarak yöneten şirketlerin BT hizmet yönetimi süreçlerini uyumlu hale getirmelerini sağlayan bir standarttır. Bir Hizmet Yönetim Sistemine sahip olmak, ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) standartlarınızı da yükseltecek ve böylece BT hizmetleriniz beklendiği gibi sunulacaktır.

BT hizmet yönetimini kontrol etmek ve geliştirmek için bir çerçeve sağlayan ISO 20000, BT hizmetleriniz için tutarlılık ve verimlilik sağlar.

Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO 22301:2019, Güvenlik ve dayanıklılık – İş Sürekliliği Yönetim Sistemİ Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından yayınlanan, yıkıcı olaylara karşı korunmak, meydana gelme olasılığını azaltmak, bunlara hazırlanmak, müdahale etmek ve ortaya çıktıklarında bunlardan kurtulmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini planlamak, kurmak, uygulamak, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için şartları belirleyen bir yönetim sistemi standardıdır. Kuruluşun türüne, büyüklüğüne ve niteliğine bakılmaksızın tüm kuruluşlar veya bunların bölümleri için geçerli olması amaçlanmıştır.

ISO 22301 gerekliliklerine dayalı bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (BCMS) uygulayan kuruluşlar, bu standarda göre akredite sertifika alabilecekleri resmi bir değerlendirme sürecinden geçebilirler. Sertifikalı bir BCMS, iç ve dış paydaşlara kuruluşun iş sürekliliği yönetiminde iyi uygulamalara bağlı kaldığını gösterir.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Müşteri Memnuniyeti standardı ISO 10002, bir şikayet yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik kılavuz standarttır. Kuruluşların müşterilerinin şikayetlerini tanımlamalarına, yönetmelerine ve ne kadar başarılı bir şekilde ele aldıklarını anlamalarına yardımcı olur.

Standart, müşteri şikayetlerini başarılı bir şekilde ele almak için temel gereklilikleri belirtir ve işletmenizdeki müşteri memnuniyetsizliğini ele almanıza yardımcı olacak şikayet yönetimi kontrollerini içerir.

Müşteri İletişim Merkezleri Danışmanlığı

ISO 18295 hizmet kalitesini artırmayı amaçlar ve müşteriler ile çalışanların beklentilerinin netleştirilmesine katkıda bulunur. Performans yönetimini mümkün kılar ve memnun müşteri ve müşterileri teşvik eder. Bu standart, bir müşteri iletişim merkezi ile her türlü müşteri etkileşimi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Risk Yönetimi Danışmanlığı

ISO 31000, herhangi bir büyüklükteki veya herhangi bir sektördeki kuruluşların riskleri sistematik ve uygun maliyetli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için ilkeler, bir çerçeve ve bir süreç sağlar. İlkeleri, çerçevesi ve süreci her tür riskin (örneğin, bilgi güvenliği riskleri, iş sürekliliği riskleri, finansal riskler, çevresel riskler, kalite riskleri, vb.)

Yaygın olarak kullanılan finansal temelli risk yönetimi standart ve modellerinin aksine ISO 31000, büyüklüğü veya faaliyet alanı ne olursa olsun herhangi bir kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşu tarafından kolaylıkla uygulanabilecek bir standarttır.

Çeviri Hizmetleri Danışmanlığı

ISO 17100, kaliteli çeviri hizmetlerinin standardını belirlemesi nedeniyle dünya çapında kabul görmektedir.

Standart, süreçleriniz, çevirmen nitelikleriniz ve teknik kaynaklarınız gibi hizmetlerinizin kalitesini ve sunumunu doğrudan etkileyen çeviri sürecinin tüm yönlerine ilişkin gereklilikleri belirler.

Çeviri alanında kullanılan terminolojiyi entegre eden ISO 17100, müşteri ve çevirmen arasındaki etkileşimi sözleşme ihtiyaçları açısından basitleştirecektir. Müşterilerinize, ekibin uygun niteliklere sahip üyeleri tarafından yönetilen, koordine edilen, incelenen ve gözden geçirilen kaliteli bir hizmet sunduğunuza dair güvence sağlar. Böylece hata payı ve/veya müşteri şikayetleri ortadan kalkar.